REGULAMIN SKLEPU SCP

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową sklepscp.pl, zwany dalej „Sklepem” jest firma:

SCP Sp. z o.o.

43-155 Bieruń,

Turystyczna 1

NIP: 1231166267

REGON: 141603960

KRS: 0000318698

 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Przedsiębiorca jest także administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej RODO.

2.         Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sklepscp.pl lub pod nr tel.:+48 505 15 30 40.

3.         Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.         Sklep sklepscp.pl oferuje sprzedaż detaliczną przez Internet. Sklep jest sklepem specjalistycznym.

5.         Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

6.         Właściciel sklepscp.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.

7.        Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ.

Art. 2 DEFINICJE

1.          Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklepscp.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2.         Właściciel  –  SCP  Sp.  z  o.o.,  43-155  Bieruń,  ul.  Turystyczna  1,  NIP:  1231166267,  REGON: 141603960.

3.         Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.         Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5.         Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.         Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym.

7.         Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8.         Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9.         Regulamin – niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

10.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu, zawierana na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.          W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

–             urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,

–             dostęp do sieci Internet,

–             adres poczty e-mail.

2.         Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.         Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4.        Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Cookies, udostępnionej TUTAJ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

Art. 4 REJESTRACJA I LOGOWANIE

1.          Klient w celu założenia konta, dokonuje rejestracji podając login, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, za pomocą formularza.

2.          Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.          Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4.          Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5.          Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.          Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.

7.          Zarejestrowany Klient ma możliwość:

–             dostępu do statusu oraz historii zamówień,

–             otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

–             zamówienia produktów,

–             zmiany swoich danych,

–             zmiany swojego hasła,

–             sprawdzenia swoich zamówień,

–             całkowitego usunięcia swojego konta.

8.          Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywujący konto.

9.          Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Art. 5 ZAMÓWIENIA

1.          Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2.         Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, klient potwierdza jawnie przy rejestracji oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3.         Ceny podane przy produktach w Sklepie podawane są w polskich złotych. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „Dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

4.         Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

5.         Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, pakowania) udostępniana jest przed wyborem opcji „Potwierdź zakup” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

6.          Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu, za określoną tam cenę.

7.          Klient składa zamówienie w następujący sposób:

–             wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,

–             podanie danych do formularza rejestracyjnego/logowania i formularza dostawy,

–             wybór formy dostawy i płatności,

–             zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”,

8.         Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie w wiadomości wysłanej na adres mailowy Klienta.

9.          Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Potwierdzenie Zamówienia zawiera co najmniej określenie:

–             dane kupującego,

–             produktów, ilości produktów, a także kodów stosowanych przez Sprzedającego dla ich oznaczenia,

–             ceny jednostkowej i łącznej wartości zamówienia,

–             warunków finansowych Zamówienia,

–             miejsca dostarczenia, sposobu dostarczenia, w tym warunków i kosztów transportu oraz pakowania.

10.     Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

11.     Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym od dnia doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

Art. 6 WYSYŁKA

1.         Zamówienia wysyłane są do 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu Zamówienia, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

2.         Sprzedający dochowuje wszelkich starań, aby Zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe.

3.          Przygotowywanie Zamówień do wysyłki odbywa się w kolejności ich potwierdzania Kupującym.

4.          Sposób dostawy (przewoźnik) wybrany jest przez Sprzedawcę.

5.          Koszt dostawy uzależniony jest od wagi, gabarytu oraz charakterystyki towaru.

6.         O ile w Zamówieniu nie ustalono inaczej, Produkty dostarczane będą Kupującemu poprzez Przewoźnika zleconego przez Sprzedającego do miejsca określonego przez Kupującego, jako miejsce dostarczenia w Zamówieniu na koszt Kupującego.

7.         Możliwość zlecenia własnego transportu lub odbioru osobistego przez Kupującego wymaga każdorazowej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.

8.         Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Produkty pod względem ilościowym w trakcie rozładunku Produktów i poinformować Sprzedającego o ewentualnych błędach lub brakach ilościowych w dostawie w ciągu 2 dni roboczych od chwili ich stwierdzenia z zastrzeżeniem punktu poniżej.

9.         Ewentualne błędy lub braki w dostawie należy zgłosić w formie wiadomości mailowej na adres reklamacje@sklepscp.pl w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Po upływie tego terminu towar uznajemy jako odebrany bez zastrzeżeń, bez możliwości złożenia roszczenia w tym zakresie.

10.     Wraz ze zgłoszeniem błędów lub braków ilościowych Kupujący powinien przekazać Sprzedającemu dowody na potwierdzenie tej okoliczności pod rygorem utraty roszczeń z tytułu błędów lub braków ilościowych Produktów. W razie wykazania błędów lub braków ilościowych, Kupujący może domagać się dostarczenia prawidłowych lub brakującej ilości Produktów, która powinna być dokonana w terminie możliwie najszybszym, uzgodnionym przez obie strony, na koszt Sprzedającego.

11.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w trakcie jej odbioru należy spisać protokół szkody zgodnie z zasadami obowiązującymi u Przewoźnika oraz niezwłocznie przesłać go na adres reklamacje@sklepscp.pl.

12.     Potwierdzenie dokonania odbioru następuje na dokumentach załadunkowych i listach przewozowych przewoźnika oraz na dokumencie WZ i/lub na innym dokumencie potwierdzającym dostawę Produktów, a potwierdzenie to powinno zawierać:

–          datę dokonania odbioru Produktów,

–          pieczęć firmową Kupującego, a w przypadku jej braku – dokładne oznaczenie Kupującego,

–          imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru Produktów w imieniu Kupującego.

13.     Zgłoszenie błędów lub braków ilościowych nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny w terminie płatności, w części odpowiadającej cenie za Produkty odebrane przez Kupującego.

14.     W przypadku nieodebrania towaru od przewoźnika, Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu dodatkowe opłaty z tytułu niewywiązania się z zawartej umowy kupna-sprzedaży.

15.      Sprzedawca ma prawo do naliczenia opłat związanych kosztami przesyłki, magazynowania oraz utraty wartości produktu.

Art. 7 TOLERANCJA WYMIAROWA

1.          Produkty posiadają tolerancję wymiarową dla grubości, szerokości i długości.

2.          Tolerancje wymiarowe podane są w kartach materiałowych poszczególnych Produktów.

3.          Jeżeli w karcie materiałowej nie wskazano inaczej, tolerancja wymiarowa dla:

–          grubości od 1 do 2 mm wynosi +/- 0,2 mm,

–          grubości od 3 mm wynosi +/-10%,

–          szerokości wynosi +/-3%,

–             długości wynosi +/-1%.

4.         Tolerancja dla długości i szerokości w zakresie usługi cięcia Produktów wynosi +/- 5%.

Art. 8 PŁATNOŚCI

1.         Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w formie:

–             płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia,

–             płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24: przelew online, płatność BLIK, płatność kartą,

–             płatności za pobraniem do kwoty 1.500,00 zł brutto.

2.          W przypadku wybory sposobu płatności – przelew bankowy, na adres mailowy podany przy zamówieniu zostanie wysłana faktura Proforma.

3.         Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.         Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego.

Art. 9 PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

1.          Sklep oferuje produkty fabrycznie nowe, wolne od wad.

2.          Produkty oferowane na sklepscp.pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

3.          Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

4.          Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.          Każda reklamacja powinna być zgłoszona do Sprzedawcy na podstawie formularza reklamacyjnego, znajdującego się jako załącznik regulaminu.

6.          Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

7.          W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.6, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

8.          W razie wadliwej dostawy Kupujący może domagać się:

–             wymiany towaru na wolny od wad,

–             obniżenia ceny wadliwego towaru,

–             odstąpienia od umowy i zwrot ceny towaru.

9.          Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.      Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.

11.      Zwrot towaru następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Sprzedającego oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia.

12.      Koszt transportu reklamowanego produktu pokrywa Sprzedawca.

Art. 10 GWARANCJA

1.          Sprzedający udziela gwarancji jakości na dostarczony towar. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury lub paragonu.

2.         Gwarancją objęte są wybrane grupy towarów:

–             maty gumowe z regranulatu – gwarancja obejmuje zgodność dostarczanych Produktów ze specyfikacją techniczną, pod warunkiem, że produkty nie były używane oraz były odpowiednio przechowywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej.

3.          Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń  towaru będących następstwem nieprawidłowego magazynowania, nieprawidłowej eksploatacji, montażu oraz normalnego zużycia towaru.

4.          Gwarancja nie obejmuje również działania czynników zewnętrznych, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, chyba że specyfikacja towaru mówi inaczej.

5.          Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które podlegają gwarancji, Sprzedawca zobowiązany jest wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany, Sprzedający udzieli rabatu odpowiedniego do obniżonej wartości lub użyteczności Produktu.

6.          Sprzedający ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie zawiadomienia o wystąpieniu wad.

Art. 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.          Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: kontakt@sklepscp.pl lub SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1.

2.          W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1.

3.          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.          Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.          Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy.

6.          Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.          W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8.          Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie internetowej sklepu.

9.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

–             świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne),

–             świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Art. 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.         Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści. W żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu szkody poniesionej przez Kupującego nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto wadliwych Produktów, uwidocznionej na fakturze VAT.

2.         W przypadku dochodzenia roszczeń od Sprzedającego, związanych z Produktami, przez dalszego nabywcę, Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji o warunkach przechowywania, transportu i sprzedaży Produktów na rzecz kolejnego nabywcy.

3.         W przypadku zgłaszania lub dochodzenia przez Kupującego lub kolejnego nabywcę roszczeń przeciwko Sprzedającemu, Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu wszelkich innych informacji, które umożliwią skorzystanie przez Sprzedającego z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 13 SIŁA WYŻSZA

1.         Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej.

2.         Zaistnienie siły wyższej zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych umową przez czas trwania przyczyny stanowiącej siłę wyższą.

3.         W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o jej wystąpieniu, przewidywanych skutkach w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz przewidywanym czasie ich trwania.

4.         Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, której Sprzedający nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności takie jak:

–             wojna, działania wojenne, akty terrorystyczne,

–             klęski żywiołowe, pożar, zalanie, zamieszki, strajki generalne,

–             zakazy importu i eksportu, odgórnie wprowadzone zakazy sprzedaży określonych rodzajów produktów lub prowadzenia określonej działalności,

–             przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie maszyn i urządzeń,

–             zakazy i obostrzenia związane z epidemią lub pandemią,

–             obostrzenia związane z wprowadzeniem na terenie Polski lub jej części stanów wyjątkowych lub nadzwyczajnych,

–             opóźnienia w dostawach.

Art. 14 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.          Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.

Art. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W związku z zawarciem umowy, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, w tym w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych związanych z Produktami.

2.         Zdjęcia, elementy graficzne oraz dane techniczne produktów są własnością Sprzedającego. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez wcześniejszej zgody Sprzedającego.

3.          Dokument sprzedaży dostarczony jest do Kupującego w formie:

–             faktury VAT – wysyłany na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia,

–             paragonu fiskalnego – wysyłany wraz z towarem.

4.         Regulamin jest dostępny na stronie sklepscp.pl/regulamin/.

5.         Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych potrzebnych do wysłania zamówienia, jak i przy rejestracji.

6.         Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7.         W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

8.         Właściciel dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

9.         Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów.

10.     Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania zamówienia, jak i celach marketingowych związanych z jego działalnością. Udostępnianie zgromadzonych danych osobom trzecim może odbywać się jedynie zgodnie z obowiązującym prawem.

11.     Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

Pliki do pobrania

Regulamin sklepu